R-Chord 謝和弦 - Unwilling 你甘攏袂不甘 Lyrics 歌詞 with Romanization

R-Chord 謝和弦 - Unwilling 你甘攏袂不甘 Lyrics 歌詞 with Romanization

R-Chord 謝和弦 - Unwilling 你甘攏袂不甘 Lyrics 歌詞 with Romanization

Singer : R-Chord 謝和弦
Album : Time To Let The World Know
Title : Lí Kám Lóng Bē M̄-kam 你甘攏袂不甘
English Title : Unwilling

Lyrics / 歌詞 / Romanization :

哪會酒後的心聲
ná ē tsiú āu ê sim-siann
佇傷心的酒店
tī siong-sim ê tsiú-tiàm
越頭是落雨聲
ua̍t-thâu sī lo̍h-hōo-siann
落甲繁華攏是夢
lo̍h kah huân-huâ lóng-sī bāng

望春風的彼工
bāng-tshun-hong ê hit kang
我愛甲才知疼
guá ài kah, tsiah tsai thiànn
雨夜花雪中紅
ú-iā-hue, suat-tiong-âng
攏是命中註定
lóng-sī miā tiong tsù-tiānn
愛甲無命毋知驚
ài kah bô miā m̄-tsai kiann

猶原是孤孤單單一個人
iu-guân sī koo-koo-tuann-tuann tsi̍t-ê lâng
想你的心 這呢痛
siūnn lí ê sim tsiah-nī thiànn
等無聲 找無人 我是麥安怎
tán bô-siann tshuē bô-lâng guá sī beh án-tsuánn

猶原是空空夢夢一個人
iu-guân sī khang-khang-bāng-bāng tsi̍t-ê lâng
想你的心 這歹款
siūnn lí ê sim tsiah pháinn-khuán
不甘願 不甘放
m̄ kam-guān m̄-kam pàng
不甘到這尊嘟散
m̄-kam kàu tsia tsún-tú-suah
你甘攏袂不甘
lí kám lóng bē m̄-kam

哪會酒後的心聲
ná ē tsiú āu ê sim-siann
佇傷心的酒店
tī siong-sim ê tsiú-tiàm
越頭是落雨聲
ua̍t-thâu sī lo̍h-hōo-siann
落甲繁華攏是夢
lo̍h kah huân-huâ lóng-sī bāng

望春風的彼工
bāng-tshun-hong ê hit kang
我愛甲才知疼
guá ài kah, tsiah tsai thiànn
雨夜花雪中紅
ú-iā-hue, suat-tiong-âng
攏是命中註定
lóng-sī miā tiong tsù-tiānn
愛甲無命毋知驚
ài kah bô miā m̄-tsai kiann

猶原是孤孤單單一個人
iu-guân sī koo-koo-tuann-tuann tsi̍t-ê lâng
想你的心 這呢痛
siūnn lí ê sim tsiah-nī thiànn
等無聲 找無人 我是麥安怎
tán bô-siann tshuē bô-lâng guá sī beh án-tsuánn

猶原是空空夢夢一個人
iu-guân sī khang-khang-bāng-bāng tsi̍t-ê lâng
想你的心 這歹款
siūnn lí ê sim tsiah pháinn-khuán
不甘願 不甘放
m̄ kam-guān m̄-kam pàng
不甘到這尊嘟散
m̄-kam kàu tsia tsún-tú-suah
你甘攏袂不甘
lí kám lóng bē m̄-kam

猶原是孤孤單單一個人
iu-guân sī koo-koo-tuann-tuann tsi̍t-ê lâng
想你的心 這呢痛
siūnn lí ê sim tsiah-nī thiànn
等無聲 找無人 我是麥安怎
tán bô-siann tshuē bô-lâng guá sī beh án-tsuánn

猶原是空空夢夢一個人
iu-guân sī khang-khang-bāng-bāng tsi̍t-ê lâng
想你的心 這歹款
siūnn lí ê sim tsiah pháinn-khuán
不甘願 不甘放
m̄ kam-guān m̄-kam pàng
不甘到這尊嘟散
m̄-kam kàu tsia tsún-tú-suah
你甘攏袂不甘
lí kám lóng bē m̄-kam
你甘攏袂不甘
lí kám lóng bē m̄-kam

你甘攏袂不甘
lí kám lóng bē m̄-kam
Share on Google Plus

0 comment:

Post a Comment